Veřejná soutěž č. 6/2010 edit delete

2.9.2010 | Jan Martinec

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách se na vás obracíme s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku na služby.


1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou

IČ zadavatele: 00268542

Sídlo zadavatele: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Zastoupení: Za

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Služba: finanční služby – poskytování úvěrů

CPV: 66113000-5

Výše úvěru: 15.000.000,- Kč


3. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí bankovního úvěru na spolufinancování akce „Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou“ v letech 2011 a 2012 ve výši 15.000.000,00 Kč.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je zaslána současně s výzvou k podání nabídky.

Zájemcům, kteří nebyli oslovení výzvou zadavatele bude zadávací dokumentace zaslána nebo poskytnuta do 2 dnů od písemného vyžádání.


5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Podávání nabídek:

MÚ Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec n.D., podatelna

Doporučeně poštou na adresu:

Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

V poslední den lhůty pro podání nabídek – 22. září 2010 - lze tuto podat pouze osobně do 13:00 hod.

6. Požadavky na kvalifikaci a způsob prokázání kvalifikace

6.1. Kvalifikace uchazeče, způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci podle požadavků zákona o veřejných zakázkách.

6.1.2. Splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení. Z obsahu prohlášení musí být zřejmé, že splňuje beze zbytku příslušné základní kvalifikační předpoklady uvedené v zákoně.

6.2. Pravost a stáří čestného prohlášení a dalších dokladů

6.2.1. Oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, předloží dodavatel v prosté kopii.

6.2.2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií, ne starší 90 dnů, musí dodavatel předložit v originále či úředně ověřené kopii.

6.2.3. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč, jde-li o fyzickou osobu, nebo osoba
vykonávající funkci odpovědného zástupce nebyl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravující výkon odborné činnosti související s předmětem veřejné zakázky, bude podepsáno samotným uchazečem, jde-li o fyzickou osobu, anebo osobou odpovědného zástupce.

6.2.4. Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 76 zákona, může prokázat splnění kvalifikačních předpokladů zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů.

6.2.5. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií rovnocennými doklady vydanými příslušnými orgány podle správních předpisů platných v zemi jeho sídla.


7. Údaje o hodnotících kritériích

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je celková nabídková cena za poskytnutý
úvěr.


Ostatní údaje týkající se předmětu veřejné zakázky a jeho plnění, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


 

Ve Ždírci nad Doubravou 1.září 2010.

 

Jan Martinec, starosta města v.r.

Soubory ke stažení: