Výzva č. 01/2011 \\ edit delete

29.3.2011 | Jan Martinec

Výzva k podání nabídek

 

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou

Adresou: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 00268542

 

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce, jehož předmětem je zhotovení stavby „Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou“ spočívající v:

 

  • v doplnění projektové dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení na úroveň prováděcí dokumentace zpracovávající nezbytné prováděcí a technologické detaily pro realizaci stavby

     

  • provedení montované nástavby III. NP pavilonu MŠ s přístavbou schodiště
    a jídelny

 

Rozsah prací je specifikován zadávací dokumentací a projektovou dokumentací.

Zároveň tímto veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou zakázku.

 

Předpokládaná celková cena (bez DPH): 16 663 803,- Kč

 

Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:

Zadávací a projektovou dokumentaci je možné si vyžádat na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, email: mesto@zdirec.cz, tel. 569 694 533 nebo ji stáhnout ze stránek: www.zdirec.cz .

Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

Lhůta a místo k podání nabídek:

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 31. března 2011 do 12.00 hodin na adresu zadavatele: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou.

 

Požadavek na poskytnutí jistoty:

Zadavatel nepožaduje po zájemcích poskytnutí jistoty k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v této soutěži.

 

Požadavky na splnění kvalifikace uchazeče:

Zadavatel bude požadovat po uchazeči splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

 

Údaje o hodnotících kriteriích:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

 

Podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření smlouvy.

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 24. února 2011

Jan Martinec, starosta, v.r.

Soubory ke stažení: