Výzva k podání nabídek na akci "Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky edit delete

3.3.2011 | Jan Martinec
Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou
Školní 500, 582 63 Ždírec n.D.

Veřejná zakázka č. 09/2010:

Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY


I.
Zadavatel veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákona“) na základě posouzení a hodnocení nabídek v souladu s podmínkami veřejné soutěže a ustanoveními zákona rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

II.
Nejvhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal uchazeč:

Obchodní firma/název:       B&J Holding, a.s.
Sídlo:                                     Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ:                                          28173279

III.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli v souladu s ustanovením § 110 zákona.

V souladu s § 110 odst. 4 zákona, námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle
§ 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V souladu s § 82 odst. 1 zákona, zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ve Ždírci nad Doubravou dne 2. 3. 2011

Jan Martinec, starosta v.r.

Soubory ke stažení:
pdf oznameni.pdf 140 kB