Výzva k podání nabídek na akci "Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou" edit delete

8.1.2011 | Jan Martinec
Výzva k podání nabídek


Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou

Adresou: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 00268542


Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce, jehož předmětem je zhotovení stavby „Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou“ spočívající v:

- revitalizaci stěnového pláště pavilonů, včetně přiteplení obvodových konstrukcí a barevného řešení fasád

- výměny výplní otvorů,

- zateplení střešního pláště včetně nové hydroizolace

Rozsah prací je specifikován zadávací dokumentací a projektovou dokumentací.

Zároveň Vás tímto veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou zakázku.


Předpokládaná celková cena (bez DPH): 19 918 817,- Kč


Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci:

Zadávací a projektovou dokumentaci je možné si vyžádat na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, email: mesto@zdirec.cz, tel. 569 694 433 nebo ji stáhnout ze stránek: www.zdirec.cz

Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


Lhůta a místo k podání nabídek:

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 12. ledna 2011 do 14.00 hodin na adresu zadavatele: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou.


Požadavek na poskytnutí jistoty:

Zadavatel nepožaduje po zájemcích poskytnutí jistoty k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v této soutěži.


Požadavky na splnění kvalifikace uchazeče:

Zadavatel bude požadovat po uchazeči splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.


Údaje o hodnotících kriteriích:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření smlouvy.


Ve Ždírci nad Doubravou dne 25. listopadu 2010


Jan Martinec, starosta v.r.

Soubory ke stažení:
pdf vyzva.pdf 0 B
zip SO-01.zip 0.5 MB
zip SO-02.zip 492 kB
zip SO-03.zip 0.5 MB
zip SO-04.zip 1.3 MB
zip SO-05.zip 0.6 MB