Výzva k podání nabídky 12-2008: Rekonstrukce budovy městského úřadu edit delete

19.11.2008 | Jan Martinec

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

582 63 Ždírec n.D., tel.,fax: 569 694 533, e-mail: mesto@zdirec.cz


POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ č. 12-2008

k podání cenové nabídky na realizaci díla


REKONSTRUKCE BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU“

Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

 1. Předmět nabídky:

Cenová nabídka na dílo „ REKONSTRUKCE BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU “ podle projektu Ing. arch. Jiřího Marka – JM-PROJEKT Chotěboř, č.zak. 04/2008 Přístavba a přestavba objektu městského úřadu. 1. Doba plnění

a) Demolice stávající stavby, hrubá stavba přístavby, střecha+klempířské práce,

kompletní dokončení vnitřních prostor 2.NP: duben–říjen 2009

b) Dokončení vnitřních prostor 1.NP, fasáda, terénní úpravy: květen 2010

c) Přístavba vstupu: červenec-srpen 2009


 1. Platební podmínky

 1. Zhotovitel bude předkládat investorovi faktury za provedenou práci dle smlouvy o dílo v příslušném kalendářním měsíci. Fakturované práce budou odsouhlaseny investorem a nebudou přesahovat částku 500 000,- Kč vč. DPH za fakturované období.

 2. Investor zhotoviteli uhradí v průběhu stavby cenu za dílo do výše max. 90% sjednané ceny za dílo. Zůstatek ceny za dílo investor uhradí zhotoviteli po odstranění vad a případných nedodělků po celkovém převzetí díla. 1. Rozsah zpracování nabídky

a) prokázání splnění kvalifikace:

- kopie oprávnění k podnikání – výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se

prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů

b) identifikační údaje uchazeče

c) položková nabídková cena v členění dle přílohy zadávacích podmínek a rozdělená na
2 stavební objekty:

1. SO 1 - Přístavba vstupu

2. SO 2 – Přístavba zasedačky a zázemí


d) cena za dílo celkem vč. DPH, uvedená odděleně za SO 1 a SO 2 dle přílohy zadávací dokumentace – zadání s výkazem výměr SO 1 a SO 2


e) záruka na dílo


f) návrh smlouvy o dílo; uchazeč se ve smlouvě o dílo zaváže spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.


 1. Kritéria pro hodnocení nabídek
  Podané nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky, tj. výše nabídkové ceny s DPH. 1. Termín pro podání nabídek:

Písemné nabídky do soutěže budou zaslány na adresu Městský úřad 582 63 Ždírec n.D., nebo doručeny osobně na podatelnu MÚ do středy 10. prosince 2008 do 13:00 hod.

Obálky s nabídkami budou bezpečně uzavřeny a označeny razítkem soutěžitele, nebo jeho podpisem a označením „ REKONSTRUKCE BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU“. 1. Základní údaje o zadavateli:

Město Ždírec nad Doubravou

IČ 00268542

Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou 1. Zvláštní podmínky realizace dodávky


 1. Projektovou dokumentaci obdrží uchazeč o zakázku zdarma. Podmínkou přijetí nabídky uchazeče k hodnocení je odevzdání projektové dokumentace zadavateli nejpozději v den podání nabídky do soutěže.


 1. Zhotovitel si zajistí sám a na vlastní náklady vytýčení zemních vedení u jednotlivých správců sítí a ponese sankce za případné porušení těchto vedení.


 1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky soutěžitelů, případně změnit vyhlášené podmínky, nebo poptávkové řízení zrušit.


 1. Uchazeč má právo požadovat po zadavateli dodatečné informace. Informace podává p. Jan Martinec a Ing. Jiří Pavlíček.


 1. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.


 1. Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu znění §12 odstavec (6) zákona o veřejných zakázkách.

=========================================================================Za zadavatele:
Jan Martinec, starostaVe Ždírci nad Doubravou dne 19. listopadu 2008.

Soubory ke stažení:
doc Vyzva.doc 23 kB