Výzva k podání nabídky 9-2008/2: Dostavba sportovního areálu Ždírec nad Doubravou edit delete

25.11.2008 | Jan Martinec

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

582 63 Ždírec n.D., tel.,fax: 569 694 533, e-mail: mesto@zdirec.cz


VÝZVA č. 09/2008-2

k podání cenové nabídky na realizaci díla


DOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU,

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

(veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.)  1. Předmět nabídky:


Předmětem soutěže je cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na úrovni projektu pro stavební povolení. Podkladem pro zpracování projektu je projektová dokumentace společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod pro územní řízení „Dostavba sportovního areálu Ždírec nad Doubravou“, zak.č.2995/08.2) Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:


Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu potřebném pro stavební povolení stavby, včetně

kladných vyjádření správních orgánů a správců sítí.


Předmětem díla je PD objektů v rozsahu dle proj. dokumentace pro ÚŘ, č.v. 3 :


objekt 1 - sportovní hala v rozsahu dle PD ÚŘ:

- vytápění objektu, nebo jeho částí a ohřev TUV bude řešeno také nejméně dvěma

rozdílnými obnovitelnými zdroji energie


objekt 7 - parkoviště přilehlé ke sportovnímu areálu v rozsahu potřebném pro provoz sportovní haly

+ potřebné přístupová komunikace

Napojení areálu na inženýrské sítě + nutné přeložky sítí


3) Doba plnění: leden – únor 20094) Platební podmínky:


Úhrada ceny za dílo bude provedena do 10 dnů po převzetí projektové dokumentace objednatelem.5) Rozsah zpracování nabídky:

a) prokázání splnění kvalifikace:

- kopie oprávnění k podnikání – výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího ho k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se

prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů

- čestné prohlášení o 3 zrealizovaných zakázkách obdobného charakteru a rozsahu v posledních

3 letech před obdržením výzvy k předložení nabídek; seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

b) identifikační údaje uchazeče

d) cena za dílo celkem vč. DPH

f) návrh smlouvy o dílo; uchazeč se ve smlouvě o dílo zaváže spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.


6) Termín pro podání nabídek:


Písemné nabídky do soutěže budou zaslány na adresu Městský úřad, Školní 500, 582 63 Ždírec n.D., nebo doručeny osobně na podatelnu MÚ do středy 17. prosince 2008 do 13:00 hod.

Obálky s nabídkami budou bezpečně uzavřeny a označeny razítkem soutěžitele, nebo jeho podpisem

a označením „ DOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU 09/2008 -2“.7) Základní údaje o zadavateli:


Město Ždírec nad Doubravou, IČ 00268542

Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou


Informace k zadání podává p. Jan Martinec a Ing. Jiří Pavlíček, tel. 569 694 433.8) Způsob hodnocení nabídek


Kriteria pro hodnocení nabídek:

- jediným kriteriem pro hodnocení nabídek je nabídnutá cena za kompletní PD9) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, zahájení plnění zakázky


Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

Zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.10) Zvláštní podmínky realizace dodávky


  1. Projektovou dokumentaci obdrží uchazeč o zakázku zdarma. Podmínkou přijetí nabídky uchazeče

k hodnocení je odevzdání projektové dokumentace zadavateli nejpozději v den podání nabídky do soutěže.

  1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky soutěžitelů, případně změnit vyhlášené podmínky, nebo soutěž zrušit.

  2. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů vzniklých zpracováním nabídky.

  3. Zadavatel upozorňuje zájemce o zakázku, že toto výběrové řízení neprobíhá podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu znění §12 odstavec (6) zákona o veřejných zakázkách.

=========================================================================


Za zadavatele:Jan Martinec, starosta

Ve Ždírci nad Doubravou dne 25. listopadu 2008.

Soubory ke stažení:
doc Vyzva.doc 0 B