Přehled poplatků Města Ždírec nad Doubravou od 1.1.2022 edit delete

1.1.2022 | Libor Málek
Místní poplatky    
     
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
fyzická osoba přihlášená v obci (splatné k 30.6.)   540 Kč
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům  nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které  není přihlášena  žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (splatné k 31.7.)   540 Kč
     
Poplatek za psa    
místní část Ždírec nad Doubravou    
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách a ostatní budovy neobsahující byty za prvního psa   300 Kč
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách a ostatní budovy neobsahující byty za druhého a každého dalšího psa   400 Kč
ostatní bytové domy  za prvního psa   550 Kč
ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa   800 Kč
osoba starší 65 let za prvního psa   200 Kč
osoba starší 65 let za druhého a každého dalšího psa   300 Kč
místní části Horní Studenec, Nový Studenec, Stružinec, Údavy, Benátky, Kohoutov, Nové Ransko
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách, ostatní bytové  budovy neobsahující byty a bytové domy za prvního psa   250 Kč
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách a ostatní bytové budovy  neobsahující byty a bytové domy  za druhého a každého dalšího psa   350 Kč
osoba starší 65 let za prvního psa   100 Kč
osoba starší 65 let za druhého a každého dalšího psa   100 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství    
sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den    
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb   10 Kč
za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje   10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje   30 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů   10 Kč
     
za provádění výkopových prací   7 Kč
za umístění stavebního zařízení   7 Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí   5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce   10 Kč
za umístění zařízení cirkusů   5 Kč
za umístění skládek   7 Kč
za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl   10 Kč
     
Obec stanovuje sazbu poplatku měsíční paušální částkou následovně    
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů na veřejném prostranství se záborem  30 m² včetně    500 Kč
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů na veřejném prostranství se záborem nad 30 m²   1 000 Kč
za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce a užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl   2 000 Kč
za umístění skládek se záborem veřejného prostranství  do 20 m² včetně   2 500 Kč
za umístění skládek se záborem veřejného prostranství nad 20 m²   4 000 Kč
     
Poplatek z ubytovací kapacity    
sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den   5 Kč
     
Správní poplatky    
     
Stavební    
- poplatky jsou samostatně uvedeny v příloze v souboru s názvem -  Stavební úřad, správní poplatky od 1.1.2013    
     
Matriční    
ověřování podpisu   30 Kč
ověřování listiny 1 strana   30 Kč
ohlášení změny místa trvalého pobytu   50 Kč
vydání stejnopisu matričního dokladu   100 Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za jednu matriční událost   20 Kč
změna jména nebo příjmení   1 000 Kč
uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost   1 000 Kč
     
Czech POINT ověřený výstup z informačního systému
výpisy z katastru nemovitostí 1.strana   100 Kč
výpisy z katastru nemovitostí každá další strana   50 Kč
podání žádosti o výpis z rejstříku trestů   100 Kč
výpisy z obchodního rejstříku 1.strana   100 Kč
výpisy z obchodního rejstříku každá další strana   50 Kč
výpisy z živnostenského rejstříku 1.strana   100 Kč
výpisy z živnostenského rejstříku každá další strana   50 Kč
výpisy z bodového hodnocení řidiče   100 Kč
výpisy z insolvenčního rejstříku    100 Kč
výpis snímku z katastrální mapy   100 Kč
     
Poplatek za vydané povolení k provozu VHP
vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů  

   5 000 Kč

změna v povolení k provozování výherních hracích přístrojů   3 000 Kč
 - poplatky pro firmy jsou uvedeny bez DPH    
Ostatní poplatky a ceny    
 Cena za likvidaci odpadů    
cena za užívání 1 ks odpadové nádoby na směsný komunální odpad o objemu do 240 l, svoz 1 x týdně   2 500 Kč
cena za užívání 1 ks kontejneru na směsný komunální odpad o objemu 1100 l, svoz 1 x týdně   16 000 Kč
cena za uložení separovaného odpadu (papír, plast, sklo) do sítě sběrných míst města za 100 l uložené komodity (platné od 1.1.2022)   50 Kč
- poplatky pro firmy jsou uvedeny bez DPH    
     
Cena za uložení odpadů na sběrném dvoře    
směsné stavební a demoliční odpady za 1 m³   8 600 Kč
směsné stavební a demoliční odpady za 1 t   4 300 Kč
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků za 1 t   1 200 Kč
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků za 1 m³   2 400 Kč
- ceny jsou uvedeny vč. DPH    
     
Cena za stočné    
cena za srážkové vody - průmyslová zóna Ždírec nad Doubravou za m³   14,78 Kč
cena za odpadní a srážkové vody- místní části města za m³   13,63 Kč
- ceny jsou uvedeny bez DPH    
 
Poplatek za pronájem nebytových prostor města
poplatek za pronájem sálu kulturního zařízení v Horním Studenci    
- pro organizace a spolky sídlící ve Ždírci nad Doubravou za každou akci   605 Kč
- pro organizace a spolky sídlící mimo Ždírec nad Doubravou za každou akci   1 210 Kč
poplatek za pronájem hasičské zbrojnice na Novém Ransku a Kohoutově   300 Kč
poplatek za pronájem sportoviště v Novém Studenci   300 Kč
poplatek za pronájem zařízení SDH Ždírec nad Doubravou (u Doubravky)   500 Kč
poplatek za pronájem kinosálu    908 Kč
poplatek za pronájem zasedací místnosti MÚ   908 Kč
 - poplatky jsou uvedeny vč.DPH (platí pro krátkodobý pronájem)    
     
Poplatek za pronájem stožáru veřejného osvětlení pro umístění reklamní tabule    
-1 ks reklamní tabule (max.700mm x 1000mm) za 1 rok   1000 Kč
  cena je uvedena bez DPH    
     
Poplatek za užívání tělocvičny    
-letní období 1.5.-30.9.    
první hodina užívání   100 Kč
každá další i započatá hodina   50 Kč
organizované turnaje mimo pravidelné soutěžní zápasy za hodinu   200 Kč
každá další i započatá hodina   50 Kč
-zimní období 1.10.-30.4.    
první hodina užívání   200 Kč
každá další i započatá hodina   50 Kč
organizované turnaje mimo pravidelné soutěžní zápasy za hodinu   250 Kč
 každá další i započatá hodina   50 Kč 
     
Multifinkční školní hřiště    
- zimní provoz, přetlaková hala     
první hodina užívání   200 Kč
každá další hodina (max. 3 hodiny za sebou)   50 Křč
- letní provoz, multifunkční hřiště   100 Kč
první hodina užívání   50 Kč
     
Ceny inzerce v Našich novinách    
- černobílé provedení    
cena inzerátu celá strana A4   2 080 Kč
1/2 strany A4   1 045 Kč
1/3 strany A4   695 Kč
1/4 strany A4   525 Kč

1/6 strany A4
1/8 strany A4
1/12 strany A4
                                                                                                                            

 

350 Kč
262 Kč
175 Kč

inzerce v Našich novinách  1 cm2   6 Kč
řádková inzerce 1 inzerát do velikosti 5 řádků a tiskového sloupce šíře do 58 mm   30 Kč
při objednávce 3 a více opakování inzerce přísluší objednavateli sleva ve výši 25%    
- barevné provedení    
cena inzerátu celá strana A4   2 950 Kč
1/2 strany A4   1 475 Kč
1/3 strany A4   980 Kč
1/4 strany A4   730 Kč
1/6 strany A4   490 Kč
1/8 strany A4   369 Kč
1/12 strany A4   246 Kč
inzerce v Našich novinách  1 cm2   10 Kč
- ceny jsou uvedeny vč.DPH    
     
Nájem hrobových míst a služby s nájmem související
cena za nájem pozemku – místa na pohřebišti za m² a rok   10 Kč
ceny za služby související s  nájmem a užíváním hrobového    
místa na pohřebišti - hrob, hrobka, urnové místo za m² a rok   35 Kč
 - ceny jsou osvobozeny od DPH    
Ceny služeb Městské knihovny a informačního centra
     
Městská knihovna    
Oddělení pro dospělé čtenáře    
registrační poplatek, roční   100 Kč
registrační poplatek, jednorázový   20 Kč
důchodci,jejímž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod (ZTP/ZTP/P)   80 Kč
pokuty z prodlení-1.upomínka (60dní)   20 Kč
pokuty z prodlení-2.upomínka (80dní)   30 Kč
pokuty z prodlení-3.upomínka (100dní)   40 Kč
úkony spojené s likvidací škody    
ztráta nebo poškození průkazu   20 Kč
poškození čárového kódu   10 Kč
meziknihovní výpůjční služba Poštovné + 10 Kč
znehodnocení knihy, ztráta - čtenář dodá stejný výtisk nebo zaplatí plnou cenu knihy + 50 Kč pokutu    
     
Oddělení pro děti a mládež    
registrační poplatek, roční   30 Kč
registrační poplatek, jednorázový   20 Kč
pokuty z prodlení-1.upomínka (60dní)   20 Kč
pokuty z prodlení-2.upomínka (80dní)   30 Kč
pokuty z prodlení-3.upomínka (100dní)   40 Kč
úkony spojené s likvidací škody    
ztráta nebo poškození průkazu   20 Kč
poškození čárového kódu   10 Kč
meziknihovní výpůjční služba Poštovné + 10 Kč
znehodnocení knihy, ztráta - čtenář dodá stejný výtisk nebo zaplatí plnou cenu knihy + 50 Kč pokutu    
     
Informační centrum    
internetové pracoviště    
- za každých započatých 60minut používání počítače   15 Kč
tisk, kopie černobíle, text za 1stranu   3 Kč
tisk, kopie  černobíle, text oboustranně   4 Kč
tisk (kopie) barevný, 1 strana  A4 (obrázek + text na 1/2 strany)   10 Kč
tisk (kopie) barevný, 1 strana  A4 (obrázek + text 1 strana)   15 Kč
skenování, A4 za 1 stranu   3 Kč
obalování knih, obal Mini 33x25 cm    10 Kč 
obalování knih, obal Standard 49x32 cm     10 Kč 
obalování knih, obal Big 63x43 cm   15 Kč
- ceny jsou uvedeny vč. DPH    
     
Galerie Doubravka    
prodejní výstava (expozice určená k prodeji)

 200 Kč + 5%

z prodejní ceny

     
 Ceny služeb – pečovatelské služby (platné od 1.9.2015)    
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:    
pomoc při podávání jídla a pití, za 1 hodinu    80 Kč
pomoc při oblékání a svlékání, za 1 hodinu   80 Kč
pomoc při osobní hygieně, celková koupel, za 1 hodinu   90 Kč
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:    
dovoz oběda (mimo DPS), za 1 úkon   13 Kč
donáška oběda v domě DPS, za 1 úkon   6 Kč
podání oběda v jídelně DPS, za 1 úkon   5 Kč
pomoc při přípravě jídla a pití, za 1 úkon   80 Kč
zapůjčení jídlonosiče, za 1 měsíc   10 Kč
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:    
běžný úklid a údržba domácnosti, za 1 hodinu   100 Kč
velký úklid - sváteční nebo po malování apod., za  1 hodinu   120 Kč
údržba domácích spotřebičů, za 1 hodinu   100 Kč
mytí oken, sklo keramika ve vitrínách, za 1 hodinu   110 Kč
topení v kamnech, vč. donášky paliva, za 1 hodinu   100 Kč 
Nákupy:    
malý nákup do 100 Kč, za 1 nákup   15 Kč
velký nákup nad 100 Kč nebo ve více obchodech, za 1 nákup   25 Kč
Pochůzky:    
lékař, lékárna, platby na poště, zařizování na úřadech apodl, za 1 úkon   25 Kč
Praní a žehlení prádla:    
praní a žehlení prádla,za 1 kg prádla   60 Kč
Dovoz klienta osobním automobilem:    
lékař, orgány veřejné moci apod.   100 Kč
Fakultativní činnosti:    
dohled nad klientem (pomoc při orientaci ve vnějším prostředí - vycházky), za 1 hodinu   100 Kč
dohled nad užitím léků, za 1 den   5 Kč
zapůjčení  tlakoměru, za 1 úkon   5 Kč
Soubory ke stažení: