Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2053)

 1. Martina:
  22.03.2013 18:29:07

  Je smutné, jaké "haló" provází výběr nového ředitele/lky ... zvlášť, když vezmu, jak důležitá tato volba pro děti, rodiče i učitelé je- jak moc na tom záleží. Nejsem si zároveň jistá, do jaké míry je, nebo spíše není, vhodnou osobou pro vedení také ředitelka MŠ :-(! Tak budu doufat, že pro ZŠ se napříč všem okolnostem najde vhodný kandidát, alespoň takový a né horší, jakým byl Mgr. Novák.
  Při čtení textu pana Pospíchala mi bylo hodně "ouzko" - s ohledem na děti, toto sem nepatří. Ač si vážim neanonymních pisatelů, jen ať děti netrpí neshodami rodičů ...

 2. martinec:
  20.03.2013 19:25:44

  Komise je jmenována, jak jsem již v diskuzi uvedl. Dnes rada města na návrh krajského úřadu nahradila v konkursní komisi pana Mgr.Adama paní Mgr. Kolčavovou. První zasedání konkursní komise se uskuteční 29.března. Do konkursu podali přihlášku celkem 4 uchazeči.

 3. Tomáš:
  20.03.2013 11:03:29

  Pro pana Pospíchala, který si tu musí vylévat srdíčko, ač nás to vůbec nezajímá.

  § 49 Přestupky proti občanskému soužití
  (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
  a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, --->>>> což bych řekl, že na příspevěk p. Pospíchala krásně sedí.

  Co se týče výběru ředitele, tak na to je stanovena snad komise, která rozhodne o nejvhodnějším kandidátovi/tce. Tak nevím proč to tu řešíte a snažíte se ovlivnit případnou komisi, která tuto diskuzi určitě čte.
  Pokud máte nějaký problém ve svém životě tak si to řešte ve svém soukromí, nebo přes PČR, ale nepište to tu veřejně, protože nás to nezajímá!!!

 4. Pospíchal:
  20.03.2013 09:00:15

  *** OBSAH TOHOTO PŘÍSPĚVKU BYL ODSTRANĚN PROVOZOVATELEM WEBU NA ZÁKLADĚ UPOZORNĚNÍ NA PORUŠENÍ ZÁKONŮ ČR *** 2.4.2013 9:39 Jiří Pavlíček

 5. lukas:
  19.03.2013 19:14:24

  Vykoupení pozemků mezi cyklostezkou a silnicí Ždírec Krucemburk a osázení tohoto pásu zelení tak, jak je uvedeno v článku na hlavní straně, považuji za velice rozumné řešení problému a doufám že se dotáhne až do zdárného konce. Dnešní stav je neutěšený,pro bezpečnost řidičů možná dobrý, ale jinak to tam vypadá bez těch stromů hrozně.

 6. Anna Horáková:
  19.03.2013 14:23:11

  Myslím, že ten, kdo by přišel do Ždírce n.D.neznalý věci, jen s tím, že chce zapsat své dítě buď do MŠ nebo ZŠ, a jedinými informacemi by mu byla diskuse na webových stránkách, by musel zděšeně prchat. Přesněji: po výměně názorů pana Pospíchala s panem Adamem. Obraz školy, který z jejich příspěvků vyplynul, je opravdu strašný. Pan Adam uvádí, že "totálně selhává jakákoliv forma řízení,...(žádná) snaha o osobní růst každého jediného zaměstnance, absolutně nedůstojná arogance (k rodičům)..atd." Tak nevím: učila jsem na zdejší škole 32 let, nyní jsem čtvrtý rok podagogickou asistentkou, mám snad o naší škole nějaký přehled. Pravda, mohu být též raněná "provozní slepotou", ale proti tvrzením pana Adama se dovoluji ohradit. Neříkám, že bylo vždy všechno ideální, ale to je přece normální, že lidé nad určitými věcmi diskutují, mnohdy dost dlouho a bolestně, a obvzlášť na pracovišti, kde se neustále něco mění a vše je v pohybu, tedy ve škole. K příspěvku pana Pospíchala se vyjadřovat nechci, obzvláště ten druhý, odeslaný dnes v časných hodinách, mně přijde od věci, příspěvek Franty Dovedy považuji za anonym, krytý vymyšleným jménem. Jsem ráda za vysvětlující příspěvek pana starosty Martince a místostarosty Ing.Nikla. Konkurzní komisi nezávidím její nelehký úkol. Všem zaměstnancům školy přeji, aby výběr komise je uspokojil, i když nelze se zavděčit všem.

 7. Hanka:
  19.03.2013 13:49:38

  Nevím jak to je v případě hodnotící komise pro výběr ředitele ZŠ, ale pokud vím, tak u veřejných zakázek podepisují členové hodnotící komise prohlášení o nezávislosti na uchazečích a o svojí nepodjatosti. O nezávislosti a nepodjatosti všech členů komise, ale rozhodně nejsem přesvědčená. Následně by mohl mít uchazeč přístup k obsahu např. „znalostního testu“, kterým podle vyhlášky 54/2005 Sb. může komise uchazeče podrobit.

 8. nikl:
  19.03.2013 13:16:21

  Nevím od koho pan Franta Doveda bere tyto informace. Nikdy jsem nebojoval proti účasti rodičů v konkursní komisi. Jsem velice rád, že někdo z rodičů ze školské rady, konkrétně paní Blažíčková, projevil zájem být v komisi a také jsem ji podpořil při jmenování.
  Určitě o sobě netvrdím, že jsem odborník na školství. Ale mohu říct, že se o školu zajímám. Investice, opravy, rekonstrukce, na budově školy, školním a školkovém hřišti.
  Samozřejmě mne zajímá i samotný chod školy. Moje děti také chodily do této školy. A ještě dál chodí do školy. Takže vím, že rodiče musí být také spokojeni se školou a škola musí být k rodičům komunikativní. Zajímají mne i mimoškolní aktivity, které škola pořádá. Sám již spoustu let ve volném čase pracuji s dětmi a mládeží.
  Nikdy jsem se nesnažil něco "smést ze stolu", vždy jsem se snažil věci řešit, prodiskutovat a vyřešit.

 9. martinec:
  19.03.2013 11:34:12

  K diskuzi bych rád uvedl následující:
  Konkursní komise je jmenována postupem, daným školským zákonem takto:
  - jeden člen jmenovaný ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina - Mgr. Petr Adam
  - jeden člen jmenovaný ředitelem České školní inspekce - Mgr. Dagmar Formánková
  - jeden člen volený pedagogickým sborem ZŠ a MŠ Ždírec n.D. - Mgr. Renata Jarošová
  - jeden člen, odborník z obdobného školského zařízení, jmenovaný zřizovatelem - Mgr. Otto Hájek, ředitel ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
  - jeden člen školské rady při ZŠ a MŠ Ždírec n.D., určený předsedou školské rady po volbě členy ŠR- paní Iva Blažíčková
  - dva členové za zřizovatele, tj. radu města - Ing. Bohumír Nikl a Ing. Jiří Uchytil
  - tajemník komise bez hlasovacího práva - Bc. Libor Málek, zaměstnanec města

  Zřizovatel, rada města, musí respektovat členy jmenované ze zákona krajským úřadem, ČŠI, školou a školskou radou a nepřísluší mu nijak do tohoto jmenování zasahovat. Na vysvětlenou k panu Mgr.Adamovi bych uvedl, že se účastní většiny konkursů ve školách Kraje Vysočina, jelikož má tuto činnost tzv. v popisu práce. Je totiž vedoucím oddělení organizace školství krajského úřadu.
  K celé problematice odstoupení pana ředitele z funkce a k vypsání konkursního řízení bude zveřejněn v Našich dubnových novinách následující příspěvek, který doplňuje článek pana ředitele v březnových novinách:

  Konkursní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou
  Čtenáři NN se v březnovém čísle dozvěděli, že město Ždírec nad Doubravou vypsalo konkursní řízení na místo ředitele či ředitelky školy. Rád bych vysvětlil široké veřejnosti důvody, které radu města k výše uvedenému kroku vedly a doplnil vyjádření pana Mgr. Nováka k jeho odstoupení z funkce.
  Novela školského zákona zavedla s platností od roku 2012 do systému jmenování a odvolávání ředitelů škol nový prvek. Ředitelé škol jsou od roku 2012 vybíráni na základě konkursního řízení a do své funkce potvrzováni na dobu určitou 6 let. Také rada města se v průběhu roku 2011 připravovala na splnění podmínek zákona, tj. vypsání konkursu. Prvotní výklad zákona byl totiž takový, že konkursní řízení musí být v roce 2012 v každém případě realizováno. Až koncem roku 2011 podalo Ministerstvo školství takový výklad zákona, že pokud nežádá vypsání konkursu Česká školní inspekce či Školská rada, není zřizovatel povinen konkurs vypsat. Přesto např. Rada Kraje Vysočina vypsala konkursy ve všech krajem zřizovaných školách a konkurs na místo ředitele vypsal např. také sousední městys Krucemburk.
  V průběhu ledna 2012 se na radu města obrátil pan Mgr. Jiří Novák, ředitel ZŠ a MŠ, zda by mohl vzhledem k tomu, že mu vzniká k 9.11.2012 nárok na starobní důchod, dokončit ve funkci ředitele školní rok 2012/2013 s tím, že by k 31.7.2013 předal funkci novému řediteli, vzešlému z konkursu. Rada města naprosto jednoznačně konstatovala, že tento požadavek je v zájmu školy i pana ředitele a žádosti zcela lidsky a bez problému vyhověla. Rada města tak vědomě odložila konkursní řízení na rok 2013 a zbavila se zákonné možnosti vybrat třeba i staronového ředitele školy na období let 2012 - 2017.
  Na konci září 2012 se na radu města obrátil s písemnou žádostí pan Mgr. Novák s tím, že žádá o zpětvzetí původní žádosti z ledna 2012 a že by rád ve funkci ředitele školy pokračoval. Tento svůj postoj zopakoval i osobně na jednání rady města 17.10.2012 s tím, že by rád působil ve funkci do léta 2015. Ke změně postoje ředitele přispěla petice zaměstnanců školy, kteří se obrátili na radu města, aby potvrdila ředitele Mgr. Nováka ve funkci na další šestileté období.
  Za vzniklé situace neměla rada jiné východisko, než to, které ukládá zákon. Tím, že vyhověla původní žádosti ředitele a promeškala tak možný termín vypsání konkursu v roce 2012, nezbylo radním nic jiného, než stvrdit působení ředitele ve funkci na dobu 6 let. Jiné řešení totiž zákon neumožňuje. Za této situace radní osobním dopisem vyzvali ředitele školy, aby dodržel svůj původní záměr a skončil ve funkci k 31.7.2013 a umožnil radě města vypsat na jaře 2013 původně plánované konkursní řízení, kterého se samozřejmě mohl zúčastnit i stávající ředitel školy.
  Jan Martinec

  K panu Mgr. Adamovi mohu dodat, že nelze směšovat osobní sympatie či antipatie s výkonem funkce. Pan Adam je v oblasti školství, zejména znalosti školského zákona a doplňujících právních předpisů určitě odborník znalý problematiky a předpokládám, že bude platným členem konkursní komise. Já, jak čtete výše nejsem členem konkursní komise. Zastávám ten názor, že starosta by měl být tím, kdo nestranně zastupuje právě zájmy občanů a následně radě města či zastupitelstvu města předloží nezkresleně a nezaujatě informace o výsledku jednání konkursní komise. Nevím, proč se pisatel příspěvku schovává za jméno Franta Doveda a proč napadá Ing. Nikla. Pokud máte konkrétní poznatek k dané věci, rád si ho vyslechnu. Věřte nebo ne, ale rada města má a vždy měla zájem, aby ždírecká škola byla výkladní skříní města. My nemáme tolik institucí, se kterými se můžeme pochlubit. Ale škola je jednou z z toho mála.
  Město nechce nijak ovlivňovat proces výuky ve škole, ale doufám, že nám neupřete to, že se dobře staráme o hmotné statky, tj. budovy a vybavení školy. Rada města a konkrétně já s panem místostarostou jsme mnohdy iniciátory různých oprav a rekonstrukcí ve škole, aby dobře sloužila učitelům i žákům. S panem ředitelem Novákem jsme vycházeli vždy velice dobře a události posledních týdnů mě i kolegu Mirka Nikla z tohoto pohledu velice mrzí. Někdo totiž vytváří neustále dojem, že snad my dva nebo celá rada města je úhlavním nepřítelem školy či pana ředitele. To je velký omyl! Doufám, že konkursní komise a následně i zřizovatel školy vyberou takovou osobnost v konkursním řízení, která ždíreckou školu povede minimálně tak dobře, jako ji celá léta vedl pan Mgr. Jiří Novák. Pomlouváním na našich webových stránkách mnoho nevyřešíme, ale nikdo se nebrání diskuzi, i když se někdy třeba i trochu nepříjemně čte.

 10. Franta Doveda:
  19.03.2013 10:22:43

  Konečně někdo řekl veřejně to, o čem se v kuloárech již 2 měsíce jen tiše šušká. Musíme dát panu Pospíchalovi za pravdu. Většina veřejnosti nechápe, proč ředitel jmenovaný zřizovatelem na dobu 6 let musel dle apelu rady města odejít z funkce. Ředitel, pod jehož vedením škola funguje velmi dobře mnoho let. Pan Adam, pokud je nám známo dokázal učit stěží pár roků jedné ruky! A vůbec! Co se děje kolem konkurzu ve Ždírci je fakt nehorázné! Nás rodiče by všichni nejraději odsunuli až někam na okraj Ždírce. Město ze všech sil (hlavně místostarosta) bojovalo, abychom neměli možnost do konkurzu vůbec mluvit. Nebo, že by již vše bylo zase dopředu upečené? Vždyť jak je jinak možné, že v komisi sedí za kraj p. Adam, který v posledních volbách rozesílal lístky a urážel starostu a nyní jsou s ním jedna ruka? A totéž dělá vedení školy? Člověk, který odjakživa popouzí nás rodiče i na schůzkách školy, jen vše kritizuje, je arogantní a nakonec ze Ždírce utíká? Který nám neustále podsouvá, co všechno je ve škole špatně? Vždyť naše děti i my rodiče jsme nadmíru spokojení, pane Adame!!! A právě on se veřejně schází s kandidátkou a netají se tím, že jí píše práci pro komisi. Dozvěděli jsme se, že na toto upozorňoval ředitel se zástupci města, ale pan místostarosta – pan spravedlivý a v poslední době všeho znalý i na školu odborník byl ještě dotčený a vše smetl ze stolu. Jenže on zapomíná, že my máme ve škole děti a není nám jedno, jak bude dál fungovat nebo si na nás rozvzpomene, až příští rok, až budou volby? A ještě ke kandidátce! Ze školy utekla před mnoha lety a netajila se, že za lepším, tak proč tento návrat? Chodí po Ždírci a pomlouvá vedení školy, co dělá špatně, chce, aby tomu lidé věřili! A co víc! Je morální, že prý nutí i učitele donášet na vedení? Nespletla si paní dobu? To se mají rodiče i učitelé už nyní bát? A takovýhle člověk má vychovávat naše děti? No, to snad opravdu ne! Nebo nás chce město donutit vozit je do školy do Krucemburku?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205