Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou, organizační složka

Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou,
organizační složka 

Nad Řekou 560
Ždírec n.D.

Ivana Marková
Tel:  569 694 435
Mobil: 770 197 756
E-mail: dps@zdirec.cz


Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

1. Doba poskytnutí služby

Čas četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, podle jeho potřeb. Požadavky jsou evidovány v osobní kartě klienta jako jeho individuální plán. Do své osobní karty má klient možnost kdykoli nahlédnout. Vychází se z potřeb klienta, ale vždy s ohledem na možnosti poskytovatele. sociální služba je koncipována jako každodenní potřeba uživatele a není možno ji využívat pouze nárazově. Přesný popis úkonů je k nahlédnutí u poskytovatele. Čas dovozu stravy je určen pouze orientačně a může být zpožděn vzhledem k dopravní situaci, výběru plateb a pod. Plánované změny dodávky jídla jsou klientovi včas oznámeny.

2. Vykazování provedené péče

Evidence provedené péče probíhá vždy po provedeném úkonu do denního záznamu klienta. Tento arch musí mít pečovatelka k dispozici v domácnosti klienta pro evidenci vykonané služby. Fotokopii výkazu péče lze na požádání obdržet společně s měsíčním vyúčtováním.

3. Změny v poskytování služeb

Uživatel pravdivě a včas informuje vedení střediska pečovatelské služby o změnách, které by mohli ovlivnit průběh poskytování služeb, osobně nebo telefonicky. V případě jednorázové změny se klient domluví pouze s pečovatelkou. Každý klient má stanoveného tzv. klíčového pracovníka. S ním projednává změny v individuálním plánu ( čas, četnost a rozsah sjednaných úkonů). Pokud požadovaná změna neodpovídá možnostem poskytovatele, projedná vedoucí pracovnice s klientem možnost řešení situace a to i za využití jiných sociálních nebo komerčních služeb.

4. Finanční hotovost a nákupy

Pokud klient požaduje po pečovatelce nákup, nebo jinou službu, kde je nutná úhrada v hotovosti, je povinen předat předpokládanou finanční hotovost před začátkem služby. Pečovatelka po provedení úkonu udělá vyúčtování a vrátí klientovi zbytek peněz s účtenkou Nelze požadovat na pracovnicích , aby disponovaly platební kartou klienta.

5. Trvanlivost stravy

Strava je dovážena v nerezových várnicích a ve výdejně je rozdělena do jídlonosičů. Strava byla vyrobena v týž den a musí být zkonzumována nejpozději do 24 hodin od jejího dovozu ke klientovi.

6. Platby za obědy a za prádlo v pečovatelské službě

Platby za poskytovanou stravu, případně pronájem nosičů jsou vybírány vždy na konci měsíce podle počtu odebraných obědů . Tuto platbu lze z provozních provést pouze v hotovosti. Klient obdrží lístek s vyúčtováním služby a pečovatelka vybere od klienta příslušnou částku. Její převzetí stvrdí pracovník podpisem. Úhrada za dovoz je účtována společně s penězi za obědy. Platba za prádlo je prováděna ihned po vykonání úkonu ( předání čistého prádla) v hotovosti. Klientovi je vystaven účetní doklad.

7. Přihlašování a odhlašování obědů a péče o jídlonosiče

Obědy je nutno odhlašovat a přihlašovat nejpozději do 7 hodin ráno téhož dne, buď osobně nebo telefonicky na čísle 569 694 435. Neodhlášená porce propadá bez náhrady. Klient musí mít při příjezdu pečovatelky přichystaný čistý jídlonosič na výměnu. Způsob předání jídlonosičů je sjednán individuálně a je uveden v individuálním plánu klienta. Poskytovatel neručí za jídlono- siče, nejsou -li předávány osobně ( výměna za dveřmi a podobně). Čistotu jídlonosičů si zajišťuje klient sám. Pokud nebudou čisté , budou umyty pracovníky peč. služby. Ve vyúčtování za poskytnuté služby bude za tento úkon započítána částka dle sazebníku.

8. Úklid

Před započetím práce se pečovatelka domluví s klientem na jejím rozsahu. Úklid bude proveden dle individuálního plánu.

9. Kontaktní osoby

Každý klient uvede při sjednání služby alespoň 2 osoby tzv. kontaktní, kterým je pečovatelská služba oprávněna poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování služby. Kontaktní osoby jsou informovány, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá a je s nimi projednán další postup, hrozí-li nebezpečí, že klient je v ohrožení zdraví nebo života. Kontaktní osoba bude oprávněna převzít klíče, vyrovnat pohledávky v situaci, kdy je klient náhle hospitalizován, nebo je ukončeno poskytování služby a klient nemůže toto vyřídit sám osobně. Pokud si klient přeje, aby kontaktní osoba neměla výše uvedená práva, je to v kartě zaznamenáno.

10. Řešení krizových situací

V případě, že klient při předem sjednané službě neotevírá a pečovatelky mají podezření, že by mohlo být ohroženo jeho zdraví nebo život a není možno se spojit s kontaktní osobou, jsou pracovníci oprávněni zavolat složky záchranného systému. Klient si je vědom, že tento postup může znamenat násilné vniknutí záchranných složek do bytu s případnou škodou na zařízení a proto jsou v jeho zájmu ohlašovat změny telefonu a oznámit možnou nepřítomnost. 11.Zabezpečení přístupu

Klient je povinen zajistit pro pracovníky pečovatelské služby bezpečný přístup do domu a bezpečí pro dobu poskytování služby ( například zuřivé zvíře). Klient zajistí klíče od nutných vstupů. Předání klíčů je zaznamenáno v kartě klienta. Pokud klient není delší dobu přítomen (např. hospitalizace), klíč je zapečetěn v obálce a uložen v kanceláři pečovatelské služby . O uložení a následném vydání se provede zápis v kartě klienta. Toto opatření se týká klíčů od bytu. 12. Ochrana osobních údajů

Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a souvislostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce . Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracované v souvislosti s poskytováním služby. Poskytovatel je oprávněn zdělit rozsah a průběh poskytování služby : - kontaktním osobám, které klient uvedl a souhlasil s informovaností . - příslušnému odboru sociální péče - ošetřujícímu lékaři - orgánům činným v trestním řízení Pouze orgánům činným v trestním řízení je poskytovatel oprávněn zdělit ostatní údaje ( například číslo telefonu nebo jeho kontaktní osoby). V případě, že tyto údaje vyžaduje některý z výše uvedených subjektů, je od klienta vyžádán souhlas.