Podatelna městského úřadu Ždírec nad Doubravou

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle vyhl. 259/2012 Sb., § 2, odst. 3.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě na technických nosičích dat:
Město Ždírec nad Doubravou
Školní 500
582 63 Ždírec nad Doubravou


Úřední hodiny podatelny: 

Pondělí: 7:30 - 11:15, 12:15 - 16:30 

Středa: 7:30 - 11:15, 12:15 - 16:30 

Provozní hodiny v dalších dnech: 

Úterý: 7:30 - 11:15, 12:15 - 14:45 

Čtvrtek: 7:30 - 11:15, 12:15 - 14:45 

Pátek: předem dohodnuté návštěvy


Elektronická adresa podatelny: epodatelna@zdirec.cz

Identifikátor datové schránky: kg2bqmn

Městský úřad Ždírec n.D. nepřipouští žádné jiné možnosti elektronické komunikace.


Požadavky na elektronická podání

Přehled datových formátů, které podatelna přijímá: Podatelna přijímá všechny formáty, které jsou přípustné pro datové schránky dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty. Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt/csv (prostý text) j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá podání přijmout.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy 10 MB.

Akceptován je pro pouze technický nosič - USB flash disk dle standardu USB 1.0 či vyšším se souborovým systémem FAT32.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Potvrzení o převzetí podání Elektronická podatelna potvrdí přijetí podání e-mailovou na adresu odesílatele uvedenou v podání.


Potvrzení o předání podání

ÚŘAD : Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou Název žádosti : ................. Jednoznačný identifikátor: ................. Datum evidence : 10.03.2010 13:47:27 Přijato od : ........................ (e-mailová adresa)

Vaše podání ........ bylo přijato 13:47:27 k dalšímu zpracování.

Postup při příjmu chybném formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např.porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikovaná virem ... apod.), bude informace o nepřijetí datové zprávy neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí. Pokud bude datová zpráva obsahovat kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění celé zprávy. Potvrzení o odmítnutí podání ÚŘAD : Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, Ždírec nad Doubravou Název žádosti : ................. Jednoznačný identifikátor: ................. Datum evidence : 10.03.2010 13:47:27 Přijato od : ........................ (e-mailová adresa) Vaše podání 3486 bylo odmítnuto dne 10.03.2010 13:47:27 z dalšího zpracování na úřadu Město Ždírec nad Doubravou. Důvod odmítnutí : .............................................................................. Pokud je na podatelnu doručen neúplný nebo poškozený dokument tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně u něj lze určit, kdo jej odeslal, podatelna vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a vyžádá si jeho nové zaslání. Pokud je na podatelnu doručen neúplný nebo poškozený dokument tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně u něj nelze určit, kdo jej odeslal, elektronická podatelna tento dokument nezpracovává.