Přehled poplatků města Ždírec nad Doubravou od 1.1.2024


Místní poplatky
  
   
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
fyzická osoba přihlášená v obci (splatné k 30.6.) 624 Kč
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům  nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které  není přihlášena  žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (splatné k 31.7.) 624 Kč
   
Poplatek za psa  
místní část Ždírec nad Doubravou  
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách a ostatní budovy neobsahující byty za prvního psa 300 Kč
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách a ostatní budovy neobsahující byty za druhého a každého dalšího psa 
400 Kč
ostatní bytové domy  za prvního psa 550 Kč
ostatní bytové domy za druhého a každého dalšího psa 800 Kč
osoba starší 65 let za prvního psa 200 Kč
osoba starší 65 let za druhého a každého dalšího psa 300 Kč
místní části Horní Studenec, Nový Studenec, Stružinec, Údavy, Benátky, Kohoutov, Nové Ransko
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách, ostatní bytové  budovy neobsahující byty a bytové domy za prvního psa 250 Kč
rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci, byty v ostatních budovách a ostatní bytové budovy  neobsahující byty a bytové domy  za druhého a každého dalšího psa 350 Kč
osoba starší 65 let za prvního psa 100 Kč
osoba starší 65 let za druhého a každého dalšího psa 100 Kč
 Poplatek za užívání veřejného prostranství  
sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den  
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 30 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů 10 Kč
za provádění výkopových prací 7 Kč
za umístění stavebního zařízení 7 Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
za umístění zařízení cirkusů 5 Kč
za umístění skládek 7 Kč
za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč
Obec stanovuje sazbu poplatku měsíční paušální částkou následovně  
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů na veřejném prostranství se záborem do 30 m² včetně  500 Kč
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje výhradně zemědělských a zahrádkářských produktů na veřejném prostranství se záborem nad 30 m² 1 000 Kč
za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce a užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 2 000 Kč
za umístění skládek se záborem veřejného prostranství  do 20 m² včetně 2 500 Kč
za umístění skládek se záborem veřejného prostranství nad 20 m² 
4 000 Kč
   
Poplatek z pobytu  
sazba poplatku činí za každý započatý den pobytu 10 Kč
   
Správní poplatky
  
 Stavební  
- poplatky jsou samostatně uvedeny v příloze v souboru s názvem -  Stavební úřad, správní poplatky od 1.1.2013  
   
 Matriční  
vydání vícejazyčného standartního formuláře
100 Kč
ověřování podpisu 50 Kč
vydání stejnopisu matričního dokladu
  300 Kč
vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného 200 Kč
vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější
 300 Kč
vydání povolení změny jména nebo příjmení 3 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

5 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
3 000 Kč
přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců. že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců prohlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce 1 000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3 000 Kč
vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku
500 Kč
   
 Czech POINT ověřený výstup z informačního systému
výpisy z katastru nemovitostí 1.strana 100 Kč
výpisy z katastru nemovitostí každá další strana 50 Kč
podání žádosti o výpis z rejstříku trestů 100 Kč
výpisy z obchodního rejstříku 1.strana 100 Kč
výpisy z obchodního rejstříku každá další strana 50 Kč
výpisy z živnostenského rejstříku 1.strana 100 Kč
výpisy z živnostenského rejstříku každá další strana 50 Kč
výpisy z bodového hodnocení řidiče 100 Kč
výpisy z insolvenčního rejstříku  100 Kč
výpis snímku z katastrální mapy 100 Kč
   
Poplatek za vydání povolení z provozování hazardní hry
vydání základního povolení k provozování hazardní hry 

3 000 Kč

změna základního povolení k provozování hazardní hry 5 000 KčOstatní poplatky a ceny
  
Cena za likvidaci odpadů  
cena za užívání 1 ks odpadové nádoby na směsný komunální odpad o objemu do 240 l
3 060 Kč
cena za užívání 1 ks kontejneru na směsný komunální odpad o objemu 1100 l
19 560 Kč
cena za uložení separovaného odpadu (papír, plast, sklo) do sítě sběrných míst města za 100 l uložené komodity
80 Kč
- poplatky pro firmy jsou uvedeny bez DPH
Ceny za svoz odpadu pro podnikatele platné od 01. 01. 2024

cena za užívání 1 ks odpadové nádoby o objemu do 240 l, svoz 1x za 14 dnů
3 060 Kč za rok
cena za užívání 1 ks odpadové nádoby o objemu do 240 l, svoz 1x za 7 dnů
3 900 Kč za rok
cena za užívání 1 ks kontejneru o objemu 1100 l, svoz 1x za 14 dnů
19 560 Kč za rok
cena za užívání 1 ks kontejneru o objemu 1100 l, svoz 1x za 7 dnů
24 600 Kč za rok
cena za ukládání separovaného odpadu (papír, plast, sklo) do sítě sběrných míst města Ždírec nad Doubravou
80 Kč za 100 l
* poplatky jsou uvedeny bez DPH
Cena za uložení odpadů na sběrném dvoře  
směsné stavební a demoliční odpady za 1 m³ 8 600 Kč
směsné stavební a demoliční odpady za 1 t 4 300 Kč
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků za 1 t 1 200 Kč
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků za 1 m³ 2 400 Kč
- ceny jsou uvedeny vč. DPH  
   
 Cena za stočné  
cena za srážkové vody - průmyslová zóna Ždírec nad Doubravou za m³ 17,86 Kč
cena za odpadní a srážkové vody - místní části města za m³ 24,10 Kč
- ceny jsou uvedeny bez DPH  
 
 Poplatek za pronájem nebytových prostor města
poplatek za pronájem sálu kulturního zařízení v Horním Studenci  
- pro organizace a spolky sídlící ve Ždírci nad Doubravou za každou akci 1 000 Kč
- pro organizace a spolky sídlící mimo Ždírec nad Doubravou za každou akci 2 000 Kč
poplatek za pronájem hasičské zbrojnice na Novém Ransku a Kohoutově 700 Kč
poplatek za pronájem sportoviště v Novém Studenci 700 Kč
poplatek za pronájem zařízení SDH Ždírec nad Doubravou (u Doubravky) 1 000 Kč
poplatek za pronájem kinosálu  908 Kč
poplatek za pronájem zasedací místnosti MÚ 908 Kč
 - poplatky jsou uvedeny vč.DPH (platí pro krátkodobý pronájem)  
   
Poplatek za pronájem stožáru veřejného osvětlení pro umístění reklamní tabule  
-1 ks reklamní tabule (max.700mm x 1000mm) za 1 rok 1000 Kč
  cena je uvedena bez DPH  
   
 Poplatek za užívání tělocvičny  
- letní období 1.5.-30.9.  
první hodina užívání 100 Kč
každá další i započatá hodina 50 Kč
organizované turnaje mimo pravidelné soutěžní zápasy za hodinu 200 Kč
každá další i započatá hodina 50 Kč
- zimní období 1.10.-30.4.  
první hodina užívání 200 Kč
každá další i započatá hodina 50 Kč
organizované turnaje mimo pravidelné soutěžní zápasy za hodinu 250 Kč
 každá další i započatá hodina 50 Kč 
   
Multifinkční školní hřiště  
- zimní provoz, přetlaková hala   
první hodina užívání 300 Kč
každá další hodina (max. 3 hodiny za sebou) 100 Kč
- letní provoz, multifunkční hřiště 100 Kč
první hodina užívání 50 Kč
   
 Ceny inzerce v Našich novinách  
- černobílé provedení  
cena inzerátu celá strana A4 2 080 Kč
1/2 strany A4 1 045 Kč
1/3 strany A4 695 Kč
1/4 strany A4 525 Kč

1/6 strany A4
1/8 strany A4
1/12 strany A4

 

350 Kč
262 Kč
175 Kč

inzerce v Našich novinách  1 cm2 6 Kč
řádková inzerce 1 inzerát do velikosti 5 řádků a tiskového sloupce šíře do 58 mm 30 Kč
při objednávce 3 a více opakování inzerce přísluší objednavateli sleva ve výši 25%  
- barevné provedení  
cena inzerátu celá strana A4 2 950 Kč
1/2 strany A4 1 475 Kč
1/3 strany A4 980 Kč
1/4 strany A4 730 Kč
1/6 strany A4 490 Kč
1/8 strany A4 369 Kč
1/12 strany A4 246 Kč
inzerce v Našich novinách  1 cm2 10 Kč
- ceny jsou uvedeny vč.DPH  
   
Nájem hrobových míst a služby s nájmem související
cena za nájem pozemku – místa na pohřebišti za m² a rok 10 Kč
ceny za služby související s  nájmem a užíváním hrobového  
místa na pohřebišti - hrob, hrobka, urnové místo za m² a rok 35 Kč
 - ceny jsou osvobozeny od DPH  

Ceny služeb Městské knihovny a informačního centra
  
 Městská knihovna  
Oddělení pro dospělé čtenáře  
registrační poplatek, roční 100 Kč
registrační poplatek, jednorázový 20 Kč
důchodci,jejímž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod (ZTP/ZTP/P) 80 Kč
pokuty z prodlení-1.upomínka (60dní) 20 Kč
pokuty z prodlení-2.upomínka (80dní) 30 Kč
pokuty z prodlení-3.upomínka (100dní) 40 Kč
úkony spojené s likvidací škody  
ztráta nebo poškození průkazu 20 Kč
poškození čárového kódu 10 Kč
meziknihovní výpůjční službaPoštovné +10 Kč
znehodnocení knihy, ztráta - čtenář dodá stejný výtisk nebo zaplatí plnou cenu knihy + 50 Kč pokutu  
   
Oddělení pro děti a mládež  
registrační poplatek, roční 30 Kč
registrační poplatek, jednorázový 20 Kč
pokuty z prodlení-1.upomínka (60dní) 20 Kč
pokuty z prodlení-2.upomínka (80dní) 30 Kč
pokuty z prodlení-3.upomínka (100dní) 40 Kč
úkony spojené s likvidací škody  
ztráta nebo poškození průkazu 20 Kč
poškození čárového kódu 10 Kč
meziknihovní výpůjční službaPoštovné +10 Kč
znehodnocení knihy, ztráta - čtenář dodá stejný výtisk nebo zaplatí plnou cenu knihy + 50 Kč pokutu  
   
 Informační centrum  
internetové pracoviště  
- za každých započatých 60minut používání počítače 15 Kč
tisk, kopie černobíle, text za 1stranu 3 Kč
tisk, kopie  černobíle, text oboustranně 4 Kč
tisk (kopie) černobílý, 1 strana  A4 (obrázek + text na 1/2 strany)

5 Kč
tisk (kopie) černobílý, 1 strana  A4 (obrázek + text 1 strana)

10 Kč
tisk (kopie) barevný, 1 strana  A4 (obrázek + text na 1/2 strany) 10 Kč
tisk (kopie) barevný, 1 strana  A4 (obrázek + text 1 strana) 15 Kč
skenování, A4 za 1 stranu 3 Kč
obalování knih, obal Mini 33x25 cm  10 Kč 
obalování knih, obal Standard 49x32 cm   10 Kč 
obalování knih, obal Big 63x43 cm 15 Kč
laminování A5 (125 mic)
17 Kč
laminování A4 (125 mic)

20 Kč
laminování A3 (125 mic)

35 Kč
laminování A3 (250 mic)

50 Kč
- ceny jsou uvedeny vč. DPH  
   
 Galerie Doubravka  
prodejní výstava (expozice určená k prodeji)

 200 Kč + 5%

z prodejní ceny

   
 Ceny služeb – pečovatelské služby (platné od 1.9.2015)
  
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
pomoc při podávání jídla a pití, za 1 hodinu  80 Kč
pomoc při oblékání a svlékání, za 1 hodinu 80 Kč
pomoc při osobní hygieně, celková koupel, za 1 hodinu 90 Kč
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
dovoz oběda (mimo DPS), za 1 úkon 13 Kč
donáška oběda v domě DPS, za 1 úkon 6 Kč
podání oběda v jídelně DPS, za 1 úkon 5 Kč
pomoc při přípravě jídla a pití, za 1 úkon 80 Kč
zapůjčení jídlonosiče, za 1 měsíc 10 Kč
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
běžný úklid a údržba domácnosti, za 1 hodinu 100 Kč
velký úklid - sváteční nebo po malování apod., za  1 hodinu 120 Kč
údržba domácích spotřebičů, za 1 hodinu 100 Kč
mytí oken, sklo keramika ve vitrínách, za 1 hodinu 110 Kč
topení v kamnech, vč. donášky paliva, za 1 hodinu 100 Kč 
Nákupy:  
malý nákup do 100 Kč, za 1 nákup 15 Kč
velký nákup nad 100 Kč nebo ve více obchodech, za 1 nákup 25 Kč
Pochůzky:  
lékař, lékárna, platby na poště, zařizování na úřadech apodl, za 1 úkon 25 Kč
Praní a žehlení prádla:  
praní a žehlení prádla,za 1 kg prádla 60 Kč
Dovoz klienta osobním automobilem:  
lékař, orgány veřejné moci apod. 100 Kč
Fakultativní činnosti:  
dohled nad klientem (pomoc při orientaci ve vnějším prostředí - vycházky), za 1 hodinu 100 Kč
dohled nad užitím léků, za 1 den 5 Kč
zapůjčení  tlakoměru, za 1 úkon 5 Kč


Stavební úřad - správní poplatky