Kroniky města

Kronika obce, svazek II - 1946-1967

Přepis ždírecké kroniky, II.svazku, zahrnujícího roky 1946-1967, vedené kronikářem panem Bílkem.

Kronika obce, svazek II - 1946-1967


Pamětní kniha obce ždírecké, I.svazek - 1932-1946

Přepis pamětní kniky, vedené panem řídícím učitelem Antonínem Kolářem v letech 1932-1946.

Kronika obce, svazek I - 1932 - 1946


Kroniky a pamětní knihy


Ždírec nad Doubravou

Pamětní kniha obecné školy ve Ždírci, vedena v letech 1890 až 1925

Nejstarší dochovanou kronikou obce Ždírec je pamětní kniha obecné školy ve Ždírci, kterou založil v roce 1890 Arnošt Jaroslav Chleboráb, první definitivní řídící učitel ve Ždírci při příležitosti otevření školy v obci. Pan Chleborád vedl knihu do roku 1903. Ve vedení knihy pokračoval zatímní řídící učitel Václav Hejduk a od roku 1904 do roku 1917 řídící učitel Jan Keller. Zápisy od roku 1918 do roku 1925 prováděl řídící učitel Josef Konečný.

Pamětní kniha popisuje nejen události spojené s obecnou školou, ale velice podrobně také historii obce a je zdrojem cenných informací o dění na poli společenském, politickém, kulturním a sportovním. Pamětní kniha je uložena na městském úřadě.

Kronika obce, první kniha, vedena v letech 1932 až 1945

První knihu kroniky obce Ždírec založil v roce 1932 pan Antonín Kolář, řídící učitel obecné školy ve Ždírci. Pan Kolář v úvodu kroniky shrnuje vývoj obce v období od 13.století do počátku století dvacátého. Informace a údaje čerpal především z materiálů zpracovaných MUDr.Františkem Půžou v knize “Dějiny Přibyslavska” a dále z údajů Pamětní knihy obecné školy ve Ždírci. Pan Kolář vedl ždíreckou kroniku do roku 1945.

Kronika obce, druhá kniha, vedena v letech 1950 až 1967

V roce 1950 se ujal vedení obecní kroniky pan Josef Bílek, který přepsal obsah první knihy, takže druhá kniha kroniky obsahuje také kompletní text knihy prvé. Poslední zápis je z roku 1967.

Kronika obce, třetí kniha, vedena od roku 1967 až 2002

Do roku 1989 zapisoval všechny významné události pan Bílek.

Kronika obce, čtvrtá kniha, vedena od roku 2003 doposud

Od roku 1990 je kronikářkou obce a nyní města paní Miluše Mühlfaitová.


Stružinec

Kronika obce, první kniha, vedena v letech 1932 až 1995

Obecní kroniku založil v roce 1933 starosta obce p.Josef Bříza, který prováděl zápisy do roku 1939. Pokračování v zápisech obnovil až v roce 1981 pan Miloslav Bříza. Zápisy v kronice končí v roce 1995.

Kronika obce, první kniha, vedena od roku 1995

Kroniku vede pan Miloslav Bouška.


Údavy

Kronika obce, první kniha, vedena v letech 1932 až 2000

Kroniku založil a od roku 1932 do r.1946 vedl pan Antonín Trpkoš. Od r.1946 do r.1955 byl kronikářem obce a zápisy do kroniky prováděl p.Josef Urban. V letech 1955 až 1981 nebyla kronika obce vedena. Po připojení Údav ke Ždírci n.D. se ujal vedení kroniky p.František Otradovský.

Kronika obce, druhá kniha, vedena od roku 2000

Od roku 2003 kroniku vedl pan Ladislav Trpkoš. Od roku 2005 zapisuje do kroniky pan Otakar Formánek.


Horní Studenec, Nový Studenec

Kronika obce, první kniha, vedena od roku 1923 do roku 2000

Kroniku obce Horní Studenec založil v roce 1923 řídící učitel studenecké školy pan Alois Ludmila, který kroniku vedl do roku 1928. Od roku 1929 do r.1930 vedla kroniku učitelka Emilie Černohorská. Od r.1931 do r.1938 pokračoval v zápisech učitel Jiří Salagwandr. Po válce se ujal vedení kroniky p.František Nevole, brusič skla, který vedl kroniku do roku 1968. V letech 1969 až 1989 vedla kroniku paní Miluše Němcová. V roce 1989 se ujala vedení kroniky paní Marie Sysrová, která v roce 2000 uzavřela první knihu obecní kroniky.

Kronika obce, druhá kniha, vedena od roku 2000

Ve vedení kroniky pokračuje paní Marie Sysrová. Od 1.ledna 2002 pokračuje ve vedení studenecké kroniky pan František Sysr, manžel zesnulé kronikářky obce.