Stavební úřad Ždírec nad Doubravou

Stavební úřad Ždírec nad Doubravou je součástí oddělení výstavby města a zajišťuje výkon státní správy ve správním území k.ú.: Hluboká, Krucemburk, Staré Ransko, Hudeč, Podmoklany, Slavětín, Dolní Vestec, Kocourov, Rovný, Slavíkov, Sobíňov, Benátky, Horní Studenec, Kohoutov, Nový Studenec, Stružinec, Údavy a Ždírec nad Doubravou. Stavební úřad má odpovídající personální a techniké zajištění.

Provozní doba stavebního úřadu je shodná s provozní dobou městského úřadu, kontaktní údaje.

Vzory žádostí - seznam tiskopisů:

 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 7. Oznámení záměru – územní souhlas
 8. Ohlášení stavby
 9. Společné oznámení záměru – územní souhlas + ohlášení stavby
 10. Žádost o stavební povolení
 11. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 12. Ohlášení dokončení stavby
 13. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 14. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
 15. Žádost o povolení zkušebního provozu stavby
 16. Oznámení změny v užívání stavby
 17. Ohlášení odstranění stavby
 18. Prohlášení stavebníka – provedení v souladu s povol. stavby a ověřenou dok.
 19. Žádost o udělení výjimky
 20. Žádost o přidělení čísla popisného / čísla evidenčního
 21. Žádost o povolení překopu komunikací a pozemků ve vlastnictví města
 22. Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci
 23. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
 24. Ohlášení o provedení průzkumného vrtu
 25. Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les
 26. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (dle zák. č. 50/1976 Sb.)
 27. Žádost o vydání souhlasu o dělení nebo scelování pozemků