Kritéria pro bezplatné otisknutí příspěvků

Příspěvky NN se zveřejňují bezplatně, a to tehdy, pokud splňují následující kritéria: 

a) Text musí být odevzdán do termínu uzávěrky. 

b) Text se musí bezprostředně týkat města Ždírce nad Doubravou nebo jeho blízkého okolí, např. Podoubraví. 

c) Rozsah textu jsou maximálně 2 normované strany (1 normovaná strana = 1800 znaků včetně mezer) + přiměřený počet fotografií orientovaných na šířku v dobrém rozlišení (dle rozhodnutí rady). 

d) Texty delší než 2 normované strany budou děleny do více čísel nebo vráceny autorovi ke zkrácení. O uveřejnění delších textů a sérií textů na jedno téma rozhoduje Redakční rada ždíreckého měsíčníku „Naše noviny“ 

e) Nebudou uveřejňovány texty, jimiž jsou porušovány zákony ČR či autorská práva, texty urážlivé, odporující dobrým mravům či texty jinak nevhodné 

f) Texty, jejichž primárním cílem je propagace politických stran a jejich idejí, budou zveřejňovány pouze v době volebních kampaní a budou zpoplatněny, výši poplatku určí rada města. I pro ně však platí ustanovení bodu e). 

g) Nebudou uveřejňovány texty anonymní. 

h) Redakce nemůže ověřovat všechna fakta uvedená v příspěvcích a inzerátech, za pravdivost, věcnou správnost a původnost příspěvku odpovídá jeho pisatel. V zájmu svobody slova zveřejňuje redakce i ty příspěvky a inzeráty, s jejichž obsahem se neztotožňuje. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Přetisk lze povolit pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. 

ch) Redakční rada si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o neotištění příspěvku, který se bude zakládat na domněnkách, spekulacích a neověřených informacích, jehož otištění by mohlo vést k očernění dobrého jména osoby nebo skupiny osob.