Rekonstrukce ulice Ke Stadionu (celkové náklady - 26 650 tis. Kč, dotace z MMR 6 806 tis. Kč)

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice ke stadionu v délce 510 m, která začíná v místě napojení na komunikaci I/37 na ulici Žďárskou a končí u lesa Na Kopanině v místě regulační plynové stanice. 

Jedná se o společnou akci Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., VČE – montáže, a.s., Pardubice a Města Ždírec nad Doubravou. 

Projekt na rekonstrukci ulice Ke Stadionu zpracovala firma DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.. 

Při rekonstrukci dojde k vybudování nových parkovacích ploch podél komunikace v počtu 16 + 1 místo bude vyhrazeno pro osoby ZTP. Nově vzniklé chodníkové plochy výrazně zvýší bezpečnost pohyb chodců v ulici. Při rekonstrukci bude vybudována parkovací plocha pro autobusy. Naproti lesu Na Kopanině vznikne parkovací plocha pro osobní automobily s celkovým počtem 27 parkovacích míst + 2 parkovací místa budou vyhrazena pro osoby ZTP. V ulici budou také vybudovány 3 vyvýšené zpomalovací pruhy pro zpomalení jízdy vozidel. 

Rekonstrukce se týká také vodovodu a jednotné kanalizace. V současné době se v ulici nachází jen jednotná kanalizace pro společný odvod srážkových a splaškových vod. Srážková voda zatěžuje systém čištění splaškových vod v čističce odpadních vod. Proto bude přebudována jednotná kanalizace na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Systém dešťové kanalizace bude odvádět zachycené srážkové vody z komunikací, s následným zaústěním na vodoteč Jánský potok. 

Z důvodu kompaktnosti stavby je nutné provést kompletní rekonstrukci všech konstrukčních vrstev komunikace. 

Součástí projektu je také přeložení nadzemního elektrického vedení na podzemní vedení a kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. V ulici bude nově osazeno 19 ks stožárů veřejného osvětlení a 2 ks rozvaděčů. Stávající oplocení podél fotbalové plochy stadionu bude po celé délce demontováno a bude postaveno nové oplocení včetně vchodové a vjezdové brány. 

Výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad byla realizována v roce 2022. 

Rozpočet kompletní rekonstrukce ulice Ke Stadionu byl téměř 34 mil. Kč s DPH. Na tuto akci byla vypsána veřejná zakázka. Přihlásilo se celkem 8 firem. Vítězem veřejné zakázky se stala firma INSTAV Hlinsko a.s. s nabídkovou cenou 25,35 mil. Kč s DPH. Rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení provede firma VČE – montáže, a.s., Pardubice za cenu 1,3 mil. Kč. 

Celkové náklady na akci rekonstrukce ulice Ke Stadionu bude 26 650 050 kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 6 806 324 Kč.

Z rekonstrukcí bylo začato již na podzim v roce 2022, kdy byla vybudována část dešťové kanalizace. 

Zhotovitel stavby bude pokračovat v rekonstrukci od 13.2.2023. Od tohoto termínu bude ulice neprůjezdná. Občané, kteří budou dotčeni stavbou budeme včas informovat ohledně možné průjezdnosti s osobními auty a vývozu nádob na komunální odpad. Nádoby na komunální odpad budou označeny (zařídí město) a přemístění k vyprázdnění svozovou firmou AVE zajistí investor stavby. 

Předání kompletní rekonstrukce ulice Ke Stadionu firmou INSTAV Hlinsko, a.s., je nejpozději 31.10.2023. 

Žádám proto všechny občany, kterých se rekonstrukce ulice týká o součinnost, ochotu a trpělivost.

Ing. Bohumír Nikl, starosta

logo-mmr


Koordinační situace

IMG-20201109-085901
IMG-20201109-085518
IMG-20201109-085701
IMG-20201109-085939