Josef Růžička

Josef Růžička, narozen roku 1808 v  Kohoutově (Ždírec nad Doubravou), pedagog, působil  v národně-obrozenecké pražské společnosti jako osvětový pracovník a publicista.

Josef Růžička pocházel z evangelické rodiny. Základní vzdělání získal na evangelické škole v Krucemburku, kde byl zřízen jako první v   Čechách již v   době toleranční evangelický sbor augsburského vyznání. Na radu tamního duchovního správce Jakuba Beneše poslali rodiče Josefa Růžičku roku 1821 na evangelické gymnázium do Modré na Slovensku. Studia gymnaziální a filozofická ukončil s   vyznamenáním roku 1828 a ve   studiích pokračoval na evangelickém lyceu v   Bratislavě, které bylo spojeno s   teologickým učilištěm, z   něhož vyšla řada znamenitých českých a slovenských evangelických pracovníků na poli národním a církevním. Po vykonání závěrečných zkoušek v   roce 1831 chtěl Růžička pokračovat v   teologických studiích ve Vídni, ale pro nedostatek hmotných prostředků nemohl záměr uskutečnit. Roku 1833 přijal uprázdněné místo katechety a učitele na německé evangelické škole v Praze. Roku 1854 byl jmenován ředitelem této školy a roku 1863 byl zvolen druhým farářem německého evangelického sboru. Byl nadšeným pedagogem, výborným organizátorem a i na německé škole přesvědčivým vlastencem. Měl rozsáhlé teologické i  všeobecné vzdělání, vynikal mimořádnou pílí a čistým charakterem.

Významná je i jeho literární činnost. V   roce 1849 počal vydávat s   Bedřichem Vilémem Košutem první český evangelický časopis nazvaný Českobratrský hlasatel, do něhož sám také horlivě přispíval. Jeho články byly psány s   láskou a se snahou pomoci tolerované církvi a upevnit její sebevědomí, posílit národní cítění. Sledoval náboženský život, upozorňoval na literární novinky a informoval o slovenských poměrech. Když byl Českobratrský hlasatel pro radikálně zaměřené články Košutovy v   lednu 1850 zastaven, počal Růžička vydávat sám nový časopis, Českobratrský věstník. Mezi jeho články zasluhuje pozornost zejména procítěná obhajoba Augustina Smetany, vřelé uvítání Jana Evangelisty Purkyně v Praze, obhajoba evangelíků proti litoměřickému biskupu Augustinu Hillovi a jeho referáty o spisech Palackého, Šafaříka a jiných. Růžička vydával také Evangelický kalendář, cenný nejen literárním obsahem, ale i pro svůj schematismus evangelických církví v   Rakousku, který pravidelně otiskoval.